• 7592 3848

Fredericia krisecenters frivillig-politik.

Generelt:

Fredericia Krisecenter har til opgave at være et midlertidigt sikkert opholdsted for voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentrets rolle er også at være med til at afhjælpe vold mod kvinder gennem oplysning og rådgivning. Krisecentret er reguleret efter § 109 i lov om social service. Fredericia Krisecenter er underlagt en samarbejdsaftale med Fredericia Kommune, hvor de overordnede retningslinjer for drift, ansættelsesforhold for lønnet personale og rammer omkring det frivillige arbejde er fastlagt. Krisecentret vægter den frivillige indsats lige så højt som det faglige arbejde. Det frivillige arbejde muliggør et døgnåbent krisecenter. Indsatsen ses som et samlet hele, hvor det lønnede personale arbejder målrettet på at løse de problemstillinger, der ligger til grund for volden. De frivillige støtter kvindens proces ved at skabe sikkerhed, være lyttende og biddrage til håb for fremtiden – aften, nat og weekend. En frivillig kan ikke pålægges opgaver, som er i modstrid med Krisecentrets mål og retningslinjer, eller opgaver, som normalt betragtes som lønnet arbejde. Frivilligt arbejde i Fredericia Krisecenter kan ikke anvises eller påbydes af offentlige myndigheder.  

Forventninger til den frivillige:

En frivillig på Fredericia krisecenter er en kvinde som er rummelig, respektfuld og ansvarsbevidst, og yder en ulønnet indsats til gavn for voldsramte kvinder og deres børn. Har man haft ophold på et krisecenter, kan man tidligst begynde som frivillig vagt et år efter udflytningen. De overordnede rammer for kravene til de frivilliges kvalifikationer fastlægges af leder og bestyrelse i dialog med de frivillige. Uddannelse og deltagelse i gruppe-aktiviteter ses som en del af udviklingen af kvalifikationerne.  

Livet som frivillig:

Frivilligperioden er delt op i 5 faser:

Interessen vækkes:   Ifølge mange frivilliges tilkendegivelser er mund-til-mund metoden den bedste til at vække interesse. Alle de frivillige er derfor aktive og positive medspillere i denne fase. Desuden laves kampagner og mediestrategier, hvori de frivillige er vigtige deltagere.

Indslusningssamtale:

Kommende frivillige indkaldes til en samtale med lederen og en frivillig, der er udpeget af bestyrelsen. I denne samtale gennemgås den frivilliges opgaver, ansvar, rettigheder og pligter samt følordning.

Oplæring:

Frivillige oplærer frivillige. På den enkelte vagt gennemgår den erfarne frivillige ”føl-listen” meget grundigt fra ende til anden og eventuelle spørgsmål drøftes. Dette forløb gentages på så mange vagter, at den nye frivillige føler sig klædt på til at tage vagter alene. Den nye frivillige skal være med på minimum 3 forskellige vagter.

Aktiv frivillig:

Vagtdelen: Som vagt har den frivillige en vigtig opgave som ansvarlig for sikkerheden og trygheden hos beboerne. Desuden er modtagelse af nye beboere en fast del af opgaven.Gruppernes sociale liv: Det forventes at man som frivillig deltager regelmæssigt i gruppemøderne. Her lægges vagtplan, bearbejdes problemer og oplevelser, og nye tiltag drøftes eller bekendtgøres. Krisecenteret arrangerer via Aktivitetsudvalget forskellige fællesarrangementer. Desuden arrangerer udvalget kurser, temaaftener og foredrag.

Afslutning:

Den frivillige kan til hver en tid vælge at stoppe som vagt ved at meddele det til ruppeleder/daglig leder. Den helbredsmæssige tilstand skal altid være forsvarlig når man er på vagt. Hvis gruppeleder eller den daglige leder vurderer, at den frivillige, uafhængig af alder, ikke er i stand til at passe sin vagt forsvarligt, indkaldes den frivillige til en samtale. Til denne samtale må man gerne have følgeskab af en anden frivillig efter eget valg. Ved afgang har den frivillige altid ret til dokumentation for indsatsen.

Krisecenterets ansvar og forpligtelser overfor de frivillige:

Krisecentret sørger for:

 • Økonomi til kurser og fællesarrangementer enten via budget eller puljer.
 • Forsikringer af de frivillige.
 • Indhentelse af børneattester.
 • Underskrifter på tavshedserklæringer.
 • Udarbejdelse af udtalelser for frivillig indsats.
 • Tydelige sikkerhedsinstrukser, herunder hvor man kan hente hjælp akut.
 • Mulighed for krisehjælp.
 • Forplejning under vagter.
 • Vagtværelse og eget badeværelse.
 • At vagtsystemet fungerer og at håndtere evt. afbud og huller i vagtskemaer.
 • At støtte gruppelederne i deres arbejde og at afholde månedlige møder med koordinationsudvalget.
 • At tage hånd om opståede konflikter og høre alle parter.
 • At opdatere bog og relevant materiale, så det er tilgængeligt.

Den frivilliges udbytte:

At være frivillig er både givende og krævende. Som frivillig får man mulighed for at lære nyt om sig selv og om andre. Man udfordres på normer og værdier i mødet med voldsramte kvinder og deres børn. Via engagement og lysten til at gøre en forskel mødes man med tillid og taknemmelighed, især af beboerne.